DÒNG HÒA LƯỚI

Microinverter SUN1300-2000G3-EU-230

Invetrer hòa lưới Deye SUN-3.6-5-6K-G

Invetrer hòa lưới Deye SUN-8K-G

DÒNG HYBRID

Inverter Hybrid SUN-3.6-5K-SG03LP1-EU

Inverter Hybrid SUN-5-8K-SG01LP1-US-EU